Наш youtub канал Facebook

Шкільний музей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Затверджено 
Наказ по Рахнівсько-Лісовій СЗШ І-ІІІ ст. №1
№125 від 02.09.2015 р.
 
Положення
 
  етнографічний музей. „Шкільна світлиця”. 
 
    Рахнівсько-Лісової СЗШ І-ІІІ ступенів №1, який
перебуває у сфері управління Міністерства освіти і науки України
 

1.  Загальні положення
1.1.          Музей при навчальному закладі, який перебуває у сфері управління Міністерства освіти і науки України, як складова системи навчально-виховної роботи, створюється з метою залучення учнівської та студентської • молоді  до  вивчення  і  збереження  історико-культурної спадщини українського народу, формування освіченої розвиненої особистості та сприяння вихованню у неї патріотизму, любові до України, поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей Українського народу.
1.2.          Музей може співпрацювати з державними, науковими та іншими зацікавленими закладами та установами, а також громадськими організаціями.
1.3.          Музей у своїй діяльності керується Законом України "Про музеї та музейну справу", постановою Кабінету Міністрів України від 20.07.2000 №1147 "Про затвердження Положення про Музейний фонд України", нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України,
 Міністерства культури і туризму України з питань діяльності музеїв, цим Положенням, а також окремим положенням про музей, затвердженого керівником навчального закладу,
1.4.  Це положення поширюється на музеї, що діють при навчальних
закладах, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки
України за умови, якщо вони не є юридичними особами.
2. Основні завдання музею
2.1. Основними завданнями музею є:
залучення молоді до пошукової, краєзнавчої, науково-дослідницької роботи;
формування в молоді соціально - громадського досвіду на прикладах історичного минулого України;
розширення і поглиблення загальноосвітньої та професійної підготовки молоді засобами позакласної, позашкільної роботи;
надання допомоги педагогічному колективу навчального закладу в упровадженні активних форм роботи з молоддю;
залучення молоді до формування, збереження та раціонального використання Музейного фонду України;
вивчення, охорона і пропаганда пам'яток історії, культури і природи рідного краю;
проведення культурно-освітньої роботи серед молоді, інших верств населення.
2.2. Музей також проводить дослідницьку роботу відповідно до виду музею; систематично поповнює фонди музею шляхом проведення екскурсій, а також використовує інші шляхи комплектування, що не суперечать
законодавству; здійснює облік музейних предметів, забезпечує їх збереження; створює, поповнює стаціонарні експозиції та виставки; організовує та бере участь у районних, міських, обласних, всеукраїнських заходах.
3. Створення та ліквідація музею
3.1. Музей створюється за ініціативою керівника навчального закладу або педагогічного, учнівського чи студентського колективів. Створюється музей на принципах доцільності, актуальності, зацікавленості.
3.2.    За своїм профілем  музеї поділяються  на такі види:  історичні, археологічні,  краєзнавчі,  природничі,  літературні,  мистецькі, етнографічні, технічні, галузеві тощо.
3.3.  Створення  музею  є,  як  правило,  результатом цілеспрямованої систематичної, творчої пошуково-дослідницької, фондової,
експозиційної роботи.
Наказ щодо створення музею при навчальному закладі видається його керівником після оформлення відповідної музейної експозиції та при наявності:
положення про музей;
фонду музейних предметів, зібраних і зареєстрованих в інвентарній книзі етнографічних пам'яток історії, культури, природи, на основі яких побудована експозиція певного профілю;
приміщення (окремого, ізольованого) та обладнання, які забезпечують збереження, вивчення й експонування музейних колекцій;
експозицій, які відповідають за змістом та оформленням сучасним вимогам;
засобів охорони та пожежної сигналізації;
розкладу роботи музею.
Легалізація (офіційне визнання) музею здійснюється шляхом реєстрації, яка проводиться за поданням навчального закладу відповідно до Порядку обліку музеїв при навчальних закладах, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України та одержання Свідоцтва про відомчу реєстрацію музею.
3.4.  Музей припиняє свою діяльність за рішенням керівника
навчального закладу та за поданням ради музею.
4. Керівництво музеєм
4.1. Загальне керівництво діяльністю музею здійснює керівник навчального закладу.
Для безпосереднього керівництва музеєм керівник навчального закладу, при якому діє музей, призначає відповідального з числа педагогічних працівників або керівника музею на громадських засадах (за його згодою). У навчальних закладах системи загальної середньої освіти відповідно до Положення про навчальний кабінет загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.07.2004 №601 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.09. 2004 за №1121/9720, призначається завідувач музеєм.
4.2. Керівник навчального закладу:
визначає відповідального за збереження музейного фонду та його поповнення;
вирішує питання дислокації музею та режиму його роботи; затверджує план роботи музею;
сприяє організації та проведенню навчальних, виховних, методичних та інших заходів на базі музею;
застосовує заходи морального та матеріального заохочення до відповідального за роботу музею.
4.3. Робота музею організовується на принципі самоврядування.
Вищим керівним органом є рада музею. Рада музею обирається на
зборах учнівського активу музею та складається з учнів, педагогічних працівників, її кількісний склад визначається характером і обсягом роботи музею.
Рада музею:
обирає голову та розподіляє обов'язки між членами ради, які очолюють групи або сектори: пошукової, фондової, експозиційної, просвітницької роботи тощо;
вирішує питання включення до фондів музею пам'яток Історії, культури і природи, які надійшли в процесі комплектування;
обговорює та подає на затвердження плани роботи;
заслуховує звіти про пошукову, наукову роботу;
організовує підготовку громадських екскурсоводів, лекторів, а також навчання активу;
встановлює зв'язки з пошуковими загонами, гуртками, клубами та іншими творчими об'єднаннями;
веде документацію музею (інвентарну книгу, книгу обліку проведення екскурсій, навчальних занять, масових заходів, акти прийому видачі експонатів, плани роботи тощо);
вирішує інші питання, пов'язані з діяльністю музею.
5. Облік і збереження музейного фонду
5.1. Облік і збереження музейного фонду проводиться відповідно до
Положення про Музейний фонд України, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 20.07.2000 №1147.
5.2.  Зібраний матеріал складає фонди музею і обліковується в інвентарній книзі, яка скріплюється печаткою та завіряється підписом керівника навчального закладу.
5.3.  Фонди музею поділяються на основні (оригінальні пам'ятки історії, культури та природи) і допоміжні (схеми, діаграми, копії, муляжі тощо).
Унікальні пам'ятки фонду, а також ті, що мають виняткове наукове, історичне, художнє чи інше культурне значення, заносяться Міністерством культури і туризму до Державного реєстру національного культурного надбання.
5.4.   Пам'ятки історії та культури (в тому числі нагороди з цінних
металів), яким загрожує знищення чи псування, можуть бути вилучені з
музею згідно з законодавством.
У разі припинення діяльності музею оригінальні пам'ятки історії та культури передаються до державних та інших музеїв на умовах, що не суперечать законодавству.
5.5.   Порядок  обліку,  охорони,  зберігання,   консервації,
реставрації музейних зібрань та окремих пам'яток, що належать до державної
частини Музейного фонду, визначається інструкцією, затверджуваною
Міністерством культури і туризму України.
6. Господарське утриманий і фінансування
6.1.  Музей в своїй роботі використовує навчальне обладнання, кабінет
та інше майно навчального закладу.
Витрати,  пов'язані  з пошуковою роботою,  придбанням  інвентарю, обладнання, технічних засобів та оформлення музею, проводиться за рахунок загальних асигнувань, органів управління освітою, а також залучених коштів.
6.2.  Керівник навчального закладу встановлює надбавки за завідування
музеєм за рахунок і в межах фонду заробітної плати;
Завідувачу музеєм при навчальному закладі системи загальної середньої освіти встановлюється надбавка за рахунок і в межах фонду заробітної плати з урахуванням вимог пункт 3.3 Положення про навчальний кабінет загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.07.2004 №601 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України.
Розмір посадового окладу (ставки заробітної плати) завідувача кабінетом (майстернею) загальноосвітніх навчальних закладів встановлюється згідно з наказом МОН України від 29.03.2001 № 161. зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03.04.2001 за № 303/5494.
 

 

 

Затверджую:
Директор
Рахнівсько-Лісової
СЗШ І-ІІІ ступенів №1
____________
Горобець В.О.
  Статут
Рахнівсько-Лісового етнографічного музею
 „Шкільна світлиця"
Даний статут розроблено на підставі Положення про музей при навчальному закладі, який перебуває у сфері управління Міністерства освіти і науки України, затвердже­ного наказом Міністерства освіти і науки України від 04.09.2006 року № 640.
Музей знаходиться на базі Рахнівсько-Лісового загальноосвітнього навчального за­кладу І-ІІІ ступенів №1 за адресою: 23536, Вінницька область, Шаргородський район, с. Рахни-Лісові, вул. Макаренка, 5, тел. 41-2-31
 Музей відкритий у серпні 2006  року   за   ініціативою педагогічного колективу школи і пе­ребуває в комунальній власності
Музей займає приміщення пло­щею  48       кв. метрів.
Фонди      музею      складають  95 експонатів за інвентарною книгою, в тому числі          95 оригінальних матеріалів.
Музей має такі розділи: історія, краєзнавство.    
Керівництво музеєм здійснює: заступник директора з виховної роботи, учитель історії, спеціаліст вищої категорії – Філіпішина Інна Іванівна
При музеї працюють: рада му­зею, опікунська рада.
У музеї ведеться така документація: статут, інвентарна книга, книга обліку відвідувачів, проведення екскурсій, масових заходів, план роботи тощо.
Основним завданням музею є:
• залучення учнівської молоді до пошукової, краєзнавчої, науково-дослідницької художньо-естетичної та природоохоронної роботи;
формування в молоді соціально-громадського досвіду на прикладах історії;
   розширення і поглиблення загальноосвітньої та професійної підготовки молоді засобами позакласної, позашкільної роботи;
   вивчення, охорона й пропа­ганда пам'яток історії, культури і природи рідного краю;
• проведення культурно-просвітницької роботи серед молоді, інших верств населення.
Музей зареєстровано в управ­лінні освіти і науки Вінницької ОДА 20 грудня 2007 року (свідоцтво №02-39 від 20.12.2007р.) на підставі уніфікованого паспорта та акту обстеження музею.
За підсумками роботи та на підставі відповідних документів музею може бути присвоєно зван­ня «Зразковий музей» у поряд­ку, визначеному Міністерством освіти науки України.
Музей припиняє свою діяльність за рішенням керівника навчального закладу за поданням ради музею.
Загальне керівницю діяльністю музею здійснює керівник на­вчального закладу. Керівник на­вчального закладу (за згодою) призначає завідувача музею, який організовує роботу на принципах самоврядування.
Вищим керівним органом є рада музею. При музеї може ство­рюватися піклувальна рада. При музеї створюються пошукові за­гони, працюють гуртки, клуби та інші творчі об'єднання. Облік і збереження музейного фонду проводиться відповідно до Поло­ження про Музейний фонд Укра­їни, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.07.2000 р. №1147.
Фінансування роботи музею проводиться за рахунок коштів загальних асигнувань, а також за­лучених коштів.
Керівник навчального за­кладу встановлює надбавки за завідування музеєм за рахунок і в межах фонду заробітної плати.
Завідувачу музеєм при на­вчальному  закладі   системи  загальної середньої освіти встанов­люється надбавка за рахунок і в межах фонду заробітної плати з урахуванням вимог п. 3.3 Поло­ження про навчальний кабінет
загальноосвітніх
навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки Укра­їни від 20.07.2004 р. № 601 і заре­єстрованого в Міністерстві юсти­ції України.
Розмір посадового окла­ду (ставки заробітної плати) завідувача кабінетом майстер­нею) загальноосвітніх навчаль­них закладів встановлюється згід­но з наказом МОН України від 29.03.200 р. № 161, зареєстрова­ним у Міністерстві юстиції Украї­ни 03.04.2001 р. за № 303/5494.
Даний статут обгово­рено  на  педагогічній  раді 31.08.2015р. Протокол №8
 
Наказ
      по Рахнівсько-Лісовій СЗШ І-ІІІ ступенів №1
     від 02.09.2015р.
                                №125
Про перереєстрацію  музею в школі.
На виконання Закону України „Про музей та музейну справу" від 29.06.1995 р. № 249/95-ВР, розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.08.1995 № 15233/1, 15232/3, наказу Міністерства освіти України від 20.05.1997 р. № 151 „Про затвердження Положення про музей при закладі освіти системи Міністерства освіти України" та з метою подальшого виховання учнівської молоді, формування у неї нерозривного взаємозв'язку минулого, сучасного і майбутнього України, вивчення охорони і пропаганди пам'ятка історії, культури і природи рідного краю,   НАКАЗУЮ:
1. Продовжити дію в школі етнографічного музею.
2. Затвердити Положення про музей, розроблене на основі чинного законодавства, Статуту школи.
3.      Призначити керівником музею заступника з виховної роботи Філіпішину І.І.
4. Провести учнівські збори до 05.09.2015 року з метою обрання Ради музею.
5.      Раді музею до 10.09.2015 року затвердити план роботи музею.
6. Контроль за роботою музею залишаю за собою.
      Директор школи  ____________ /Горобець В.О./
Уніфікований паспорт музею  код РЛЕ/1
1.  Повна назва музею
Рахнівсько-Лісовий етнографічний музей „Шкільна світлиця”
2.           Профіль музею
Етнографічний
3.    Форма власності
Комунальна
4.   Замовник, власник
Рахнівсько-Лісова СЗШ І-ІІІ ступенів №1,
Шаргородського району, Вінницької області
5.    Підпорядкування     
Відділ освіти Шаргородської РДА
6.    Заклад, що здійснює методичне керівництво
Рахнівсько-Лісова СЗШ І-ІІІ ступенів №1
7.    Адреса музею, телефон, факс
23536, Вінницька область, Шаргородський район, село Рахни-Лісові, вул. Макаренка, 5, тел. 41-2-31, e-mail:rahnysh1@ukrpost.ua
8.  Короткі історичні відомості
Дата існування: з серпня 2006 р, як історико-краєзнавчий музей, свідоцтво про реєстрацію музею №02-39 видано управлінням освіти і науки Вінницької ОДА від 20.12.2007 р. перереєстрація музею як етнографічного з грудня 2010 року, свідоцтво № 02-123 видано управлінням освіти і науки Вінницької ОДА від 22.12.2010р.
9.     Тематична будова музею
Назва розділу - історія, краєзнавство
Дата останньої реекспозиції - 2010 рік
10. Нерухомі пам’ятки історії та культури
Загальна кількість одиниць збереження - 95
Кількість музейних предметів основного фонду - 95
11.Характеристика музейного приміщення
Кількість будівель - 1 Пристосоване
12. Технічний стан будівель
Належний стан
13.Площа музею
Загальна -   48     м2
Експозиційна—    48    м2
14. Охорона музею
Сторожова охорона
15. Технічне оснащення музею – немає
16.Фонди музею
Загальна кількість одиниць збереження - 95
Кількість музейних предметів основного фонду - 95
17. Характеристика експозиційних розділів
Назва розділу - історія, краєзнавство
Дата останньої реекспозиції - 2010 рік
18. Графік роботи
Час роботи 9.00-15.00 Вихідні дні: субота, неділя
   Дата складання паспорта
03  вересня 2015  року

 
  Розклад роботи шкільного етнографічного музею "Шкільна світлиця"
 
 Понеділок
Вівторок,
Середа,           9:00-15:00
Четвер
П’ятниця
Вихідні дні: Субота ,Неділя
 
 
Розподіл обов’язків  між членами ради
Рахнівсько-Лісового історико-краєзнавчого музею
"Шкільна світлиця"
 
Філіпішина І.І. – голова ради музею, заступник директора школи з виховної роботи.
Байдак С.В. - заступник голови ради музею, заступник директора школи з навчально-виховної роботи.
Онуфрійчук І.А. -  член ради музею, секція просвітницької роботи, голова піклувальної ради школи, учитель української мови та літератури.
Пастушина О.Д. -  член ради музею, секція просвітницької роботи, педагог-організатор.
Дибчук А.І. - член ради музею, секція пошукової роботи, учитель історії та основ правознавства.
Резнік С.П. - член ради музею, сектор експозиційної роботи, учитель інформатики  початкових класів.
Швець А.І. - член ради музею, голова сектора фондової роботи, учитель  біології.
Пірус Т.М. - член ради музею, сектор просвітницької роботи,  учитель  хімії.
Філіппович Аліна - член ради музею, сектор пошукової роботи, учениця 9 класу.
Яковишина Альона - член ради музею, сектор пошукової роботи, учениця 10 класу.

 Погоджено
Директор школи  
Горобець В.О.

 


Перспективний план роботи музею

 

Рахнівсько-Лісовий етнографічний музей „Шкільна світлиця"

на 2015-2019 роки

з/п

Зміст заходу

Терміни виконання

Хто виконує

Відмітка про виконання

1

Провести засідання ради музею

Вересень

Керівник музею

 

2

Організувати збір етнографічного матеріалу в межах регіону

Протягом жовтня — травня щороку

Керівник музею спільно з членами колективу

 

3

Дослідити топоніміку назви населеного пункту із залученням батьків та представників громадськості

Червень — серпень

Керівник музею спільно з членами колективу

 

4

Фольклорній групі музею продовжити вивчення та дослідження усної народної творчості нашого регіону

Протягом року

Керівник музею спільно з учителями-предметниками

 

5

Оформити стенди на тему: «Майстри народних ремесел  села»

До квітня 2016 року

Класні керівники

 

6

Організувати експедицію з вивчення певної події, випадку тощо

Протягом року

Гуртківці музею

 

7

Провести за участі батьків творчий вечір «Бабусина скриня, дідусева казка»

Грудень 2017 року

Керівник музею, бібліотекар школи

 

8

Організовувати виставки, присвячені певним датам

Протягом року

Рада музею