Наш youtub канал Facebook

Ліга шкільних омбудсменів

Проект «Ліга шкільних омбудсменів»

 Мета проекту — підвищення громадської і правової освіти школярів, шляхом створення системи освіти, що поєднує вільний доступ до основної інформації (Конвенції ООН про права дитяти, нормативно-правових актів України з питань охорони дитинства тощо) і навчання технологіям використання прав на практиці.

Задачі проекту:
-     реалізація в загальноосвітньому навчальному закладі Конвенції ООН про права дитини;
-     захист законних інтересів дитини;
-     правова просвіта учасників освітнього процесу;
-     формування правової культури та правової свідомості учасників освітнього процесу;
-     профілактика правопорушень в учнівському середовищі:
-     формування особистості, здібної до соціалізації в умовах цивільного суспільства.
Очікувані результати:
зниження рівня правопорушень в учнівському середовищі; підвищення рівня правової культури та правової свідомості учнів загальноосвітніх навчальних закладів села;
покращення взаємин учасників освітнього процесу.
створення цілісної системи правової освіти підростаючого покоління села.
Показники ефективності проекту:
кількість залучених до реалізації проекту людей; результативність діяльності у даному напрямку;
впровадження інноваційних технологій правового виховання та правової освіти у діяльність села.

Омбудсмен школи – Шуратенюк Яна Русланівна

 

Омбудсмен у школі:

1. Неофіційна особа;

2. Вирішує конфліктні ситуації;

3. Стежить за дотриманням прав учнів, батьків, вчителів;

4. Займається правовим захистом і вихованням.

Що може дитячий омбудсмен?

За допомогою омбудсмена захисту прав дітей у багатьох країнах діти вперше отримали можливість самостійно подавати скарги про порушення їх прав. Серед низки проблем, з якими працює омбудсмен при розгляді індивідуальних скарг, виділяються такі:

• погане ставлення до дитини в сім'ї;

• всі види насильства;

• проблеми в школі;

• дискримінація дітей;

• проблеми, що виникли в результаті розлучення батьків;

• відсутність або обмеженість доступу до засобів масової інформації,

• проблеми дітей, що живуть у закладах опіки або знаходяться в конфлікті з законом.

Мета роботи у школі:

1.Формування правового простору в освітньому закладі;

2.Забезпечення і захист прав учнів, батьків, вчителів;

3.Вирішення конфліктних ситуацій у закладі з учасниками освітнього процесу

 

 

 

Положення

 

 

 

про Уповноважених з прав дітей ( дитячих омбудсменів)

 Рахнівсько-Лісововї СЗШ І-ІІІ ступенів

І. Загальні положення.

1.1. Уповноважений з прав дітей (дитячий омбудсмен) – (надалі Уповноважений) є громадським представництвом, діяльність якого направлена на покращення умов життя дітей, захисту їх законних прав та інтересів, підвищення рівня правової свідомості дітей та молоді, запобігання випадків всіх видів насильства в сім’ї.

1.2. Уповноважений у своїй діяльності керується Конвенцією ООН про права дитини, Конституцією України, Законом України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" від 05.02.1993 р. N 2998-XII, Законом України "Про Загальнодержавну програму підтримки молоді на 2004-2008 роки" від 18.11.2003 р. № 1281-ІV, Законом України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 р. №2402-ІІІ, Указом Президента України «Про першочергові заходи щодо захисту дітей», іншими актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.

1.3. Основними принципами діяльності Уповноваженого є законність, дотримання і захист прав дитини, доступність, конфіденційність, відповідальність за дотримання етичних та правових норм під час надання допомоги.

 II. Мета та основні завдання Уповноваженого.

2.1. Метою запровадження посади Уповноваженого є покращення умов життя дітей, їх навчання та розвитку, а також більш ефективний захист їх прав і свобод, проголошених Конвенцією ООН про права дитини, Конституцією України, законами України та міжнародними договорами України.

2. 2. Основні завдання Уповноваженого:- сприяння реалізації Конвенції ООН про права дитини у школі – підвищення поінформованості дітей та громади села про їхні права, через органи освіти та засоби масової інформації;- моніторинг стану дотримання прав дітей в вирішення питань, що стосуються захисту прав дітей, - надання конкретної допомоги дітям, права яких порушені, шляхом звернення до органів влади та правоохоронних органів, відповідно до їх компетенції.

 III. Порядок визначення Уповноваженого.

3.1. Уповноважені визначаються шляхом відкритого голосування на загальношкільних учнівських зборах

 IV. Права і обов'язки Уповноваженого.

4.1. Уповноважений має право:

4.2. Вести індивідуальний прийом дітей та їх законних представників;

4.3 Розглядати індивідуальні скарги дітей або їх представників, надавати необхідні роз'яснення та консультації;

4.4. Звертатись в разі необхідності до компетентних органів з письмовим повідомленням про порушені права дитини з метою усунення перешкод для реалізації гарантованих законодавством прав;

4.5 Виступати перед дитячими та молодіжними колективами в навчальних закладах з роз'яснювально-інформативними доповідями;

4.6 Організовувати та проводити семінари, круглі столи, інші форми роботи з питань в межах їх компетенції;

4.7. Звертатись до виконавчого комітету міської ради, відділів та управлінь, депутатів міської ради з питань, що стосуються захисту прав дітей відповідно до повноважень зазначених органів.

4.3. Обов'язки Уповноваженого .

Уповноважений зобов'язаний:

4.3.1. Додержуватись Конституції України і законів України, інших правових актів, прав та охоронюваних законом інтересів дітей;

4.3.2. Забезпечувати виконання покладених на нього функцій та повною мірою використовувати надані йому права;

4.3.3.Зберігати конфіденційну інформацію, не розголошувати отримані відомості про особисте життя заявника та інших причетних до заяви осіб без їхньої згоди.

 V. Набуття та припинення повноважень.

5.1. Уповноваженим може бути дитина у віці від 14 до 18 років, яка постійно проживає у м.Новомосковськ, яка виявила бажання займатись правозахисною діяльністю

5.2. Призначення Уповноваженого здійснюється за результатами проведення відкритого голосування учнів

5.3. Припинення повноважень. Повноваження Уповноваженого припиняються у разі відмови його від подальшого виконання обов'язків шляхом подання заяви про складення своїх повноважень, зміни місця проживання або досягнення вісімнадцяти років.

 

 Заходи щодо реалізації проекту

«Ліга шкільних омбудсменів» у 2020-2021 н.р.
з/п
Зміст заходу
Термін
виконання
Відповідальні
виконавці
1.
Проведення роз’яснювальної роботи серед учасників освітньо-виховного процесу
Вересень 2020 р.
Вчителі основ правознавства
2
Вибори Уповноваженого з прав дітей (омбудсмена)
Жовтень 2020 р.
Педагог-організатор
3.
Формування плану роботи «Школи юних омбудсменів»
До 30.11.2020 р.
Вчителі основ правознавства
4.
Проведення соціологічного дослідження «Рівень правової культури учнів »
Грудень 2020 р.
Омбудсмени 1-11 кл.
5.
Тренінг для шкільних волонтерів
Січень 2021р.
Педагог-організатор
6.
Звіт роботи юних омбудсменів
щомісячно робоча лінійка
Класні керівники, педагог- організатор
7.
Організація роботи розділу «Шкільний омбудсмен» на сайті
Постійно
Швець А.І.
8.
Рейди по допомозі людям похилою віку,дітям та дорослим що опинились в СЖО
Постійно
Кл.кер., омбудсмени
1-11 кл., педагог-організатор
9.
Створення електронної бази сучасних матеріалів і інформаційних ресурсів з питань правової освіти
Листопад- грудень 2020 р.
Вчителі основ правознавства
10.
Формування правозахисного відділу у шкільній бібліотеці.
лютий – березень 2021р.
бібліотекар
11.
Проведення конкурсу «Омбудсмен»
Лютий 2021 р.
Омбудсмени 1-11кл, педагог-організатор
12.
Оформлення шкільного інформаційного стенду з питань захисту прав дітей.
Квітень 2021 р.
Педагог-організатор, вчителі основ правознавства
13.
Участь у районних конкурсах омбудсменів
Протягом навчального року
Педагог-організатор, вчителі основ правознавства
14.
Випуск підсумкового бюлетеня щодо результатів роботи Ліги шкільних омбудсменів у 2019-2020 н.р.
Травень 2021р.
Педагог-організатор